HRMS

ผลงานวิชาการ [53]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดด้วยกลวิธี D–R–T–A–A เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
24 ส.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การคิดด้วยกลวิธี D–R–T–A–A
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญโฮม ชูสกุล
หญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research