HRMS

ผลงานวิชาการ [122]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการสอน ประจำรายวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
24 ส.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
คมกริช แสงสุรินทร์
ชาย
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research