HRMS

ผลงานวิชาการ [116]

ผลงานวิชาการ
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารงานผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ควบคู่กับกิจกรรม SEDR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนความภาคภูมิใจในตนเอง
วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษย์สัมพันธ์
กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
วิทยาลัย
24 ส.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิจิตรา สายอ๋อง
หญิง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research