Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 101 - 132 ใน 132
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ การศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และทำหน้าที่สอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของจุดประสงค์สาขาวิชาไฟฟ้
พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ รายงานการใช้ตำราวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104-2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
สมพร สถิตโกศล รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนสืบเสาะสอนให้คิดเพื่อพิชิตโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
สมพร สถิตโกศล รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กาญจนา โพธิขำ การพัฒนารูปแบบการสอน PLeSuRe เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา
กาญจนา โพธิขำ การรายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อดิน โดยใช้กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบ่อดิน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ธัชชัย อมรปิติโชติ เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 (หน่วยที่ 1-10) (หน่วยที่ 11-17)
ธัชชัย อมรปิติโชติ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์ วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
สุเทพ นุชิต เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 – 1002
สุเทพ นุชิต รายงานผลการใช้การพัฒนาโมเดลภาพฉายประกอบการสอนหน่วยที่ 6 เรื่อง การเขียนภาพฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1001
สุรศักดิ์ ราษี เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาทฤษฎีโครงสร้าง (3100 - 0301)
สุรศักดิ์ ราษี รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมแผนวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเลย
ศิริวรรณ มรรคผล เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110 - 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศิริวรรณ มรรคผล การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
ศิริวรรณ มรรคผล รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110 - 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
นิศากร ยมหา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นิศากร ยมหา รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รัชนีภรณ์ ธนะไชย การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นันทวันท์ จันทร์สอน รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้
ในชีวิตประจำวัน รายวิชา ส 31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รัชนีภรณ์ ธนะไชย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นันทวันท์ จันทร์สอน รายงานกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในชีวิตประจำวันของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่บ้านโคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก รายงานการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาผู้นำต้นแบบ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า
ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ ประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ต่อผลผลิตแหนแดงและอิทธิพลแหนแดงต่อการเจริญเติบโต
และซากของไก่ลูกผสมพื้นเมืองและเป็ดเนื้อ
ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชา การผลิตไก่ไข่ รหัสวิชา 3503-2102
บุญเลิศ ดีเด่น การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเข้มข้นในอาหารไก่กระทงและไก่ไข่
ทองพูน เบ็ญเจิด รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา
3100-0009 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
สุเทพ นุชิต แผนการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 – 1002
เกศินี งามยิ่ง การพัฒนาชุดการสอน วิชาวงจรดิจิตอล
รหัสวิชา 2105 – 2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกศินี งามยิ่ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัส 3105-2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research