Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 ใน 152
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สายชล เชตมี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MISAP เพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะรายวิชาของนักเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
และตกแต่งภายใน
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ไพศาล บุญลับ การพัฒนาชุดการสอน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101 - 2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ไพศาล บุญลับ เอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 - 1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
โฉม บุญจันทร์ การใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา
โฉม บุญจันทร์ การพัฒนางามฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
อำนาท เหลือน้อย รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
อำนาท เหลือน้อย รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561
สมบัติ ชิวหา รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล 2102 - 2003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สมบัติ ชิวหา รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 - 2009 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นที่ปี 2
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชียออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหว
ศักดิ์ดา สิมเสมอ เอกสารประกอบการสอน วิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศักดิ์ดา สิมเสมอ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102 – 2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พุทธ ธรรมสุนา หนังสือเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธ ธรรมสุนา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส 3101 – 2104 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กัมปนาท บุญกัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106 – 2109ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
กัมปนาท บุญกัน บทเรียนชุโมดลการเรียนรู้ วิชาการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานผู้เรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPD DONE
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน. โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นำสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเอกสารประกอบ
บุญลอ ประสารศรี การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม รหัส 3104 – 2006 พร้อมเอกสารประกอบ
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ ชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ 2101 – 2105 ตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชุดที่ 1 – 11 จำนวน 11 เล่ม
พร้อมเอกสารประกอบ
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงานวิจัย เรื่อง การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือล้างทำความสะอาด
ชุดคอยล์เย็นรถยนต์
บุญลอ ประสารศรี รายงานการใช้หนังสือรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 – 2109 พร้อมเอกสารประกอบ
วิเชียร ชุติมาสกุล การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วิเชียร ชุติมาสกุล รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
สายชล เชตมี ชุดการสอนวิชาโครงการ 2 งานสร้างเครื่องเรือน 2107 – 8503 FURNITURE PROJECT WORK สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในประเภทวิชาอุตสาหกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
เสกสรร ศรียศ รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชากลศาสตร์เครื่องมือกล 2102 – 2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเอกสารประกอบ
เสกสรร ศรียศ หนังสือเรียนวิชากรรมวิธีการผลิต รหัส 2102 – 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สัญญา โพธิ์วงษ์ ชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรศัพท์สีจอ LCD LED
เสกสรร ศรียศ คู่มือการใช้หนังสือเรียนวิชากรรมวิธีการผลิต รหัส 2102 – 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสกสรร ศรียศ รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต 2102 – 2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สัญญา โพธิ์วงษ์ การพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสหกรรม บอร์ด WD 81-84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์ อุตสหกรรม รหัสวิชา 2105-2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ธัญมัย แฉล้มเขตต์ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิง
กลุ่มวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบางกะปิ
ธัญมัย แฉล้มเขตต์ การพัฒนางานนิเทศภายในด้านการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนบางกะปิ
รชนีกร มัคคสมัน รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
รชนีกร มัคคสมัน รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษาเพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จิรวัฒน์ ชินศรี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จิรวัฒน์ ชินศรี รูปแบบการพัฒนางานวิชาการด้วยหลักการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สาคร ศิริวัฒนาโรจน์ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาคร ศิริวัฒนาโรจน์ การประเมินโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
เกียรติก้อง สุขเกษม รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เกียรติก้อง สุขเกษม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เนต
สัมมนาการณ์ บุญเรือง การประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สัมมนาการณ์ บุญเรือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องประชุมประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ชาตรี ฝึกดอนวัง งานวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ โดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ
สุเทพ อริยพฤกษ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา กระบวนการเชื่อม รหัสวิชา 2103 – 2008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research