Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
ล้างค่า
แสดงผล 1 - 12 ใน 12
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน. โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นำสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเอกสารประกอบ
เกียรติก้อง สุขเกษม รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เกียรติก้อง สุขเกษม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เนต
สัมมนาการณ์ บุญเรือง การประเมินโครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
สัมมนาการณ์ บุญเรือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องประชุมประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

จงจิต สุธาอรรถ รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จงจิต สุธาอรรถ รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ
แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ การประเมินผลการใช้ชุดการเรียนการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตร “การประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ”
จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่บ้านโคกพรม ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก รายงานการวิจัยกลยุทธ์การพัฒนาผู้นำต้นแบบ
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.  
OTEPC-Research