HRMS

ผลงานวิชาการ [490]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเชิงบวก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
07 ก.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมพร สังวาระ
ชาย
การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเชิงบวก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research