HRMS

ผลงานวิชาการ [489]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกน้อมเกล้า
28/03/2024
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมพร สังวาระ
ชาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา