HRMS

ผลงานวิชาการ [489]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกน้อมเกล้า
07 ก.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมพร สังวาระ
ชาย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research