HRMS

ผลงานวิชาการ [488]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา
07 ก.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
รังสรรค์ นกสกุล
ชาย
โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research