HRMS

ผลงานวิชาการ [487]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา พร้องเอกสารประกอบ
07 ก.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
รังสรรค์ นกสกุล
ชาย
โรงเรียนเทพลีลา สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research