HRMS

ผลงานวิชาการ [482]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
29 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุวิทย์ สุทาลา
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research