HRMS

ผลงานวิชาการ [480]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
29 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
จรัล แก้วเป็ง
ชาย
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สพม. เชียงราย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research