HRMS

ผลงานวิชาการ [478]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
29 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญเทพ พิศวง
ชาย
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สพม. เชียงราย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research