HRMS

ผลงานวิชาการ [475]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
29 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์
ชาย
โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ ไทยคีรี สพป. เชียงราย เขต 4
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research