HRMS

ผลงานวิชาการ [474]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
ชุดการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3104 – 8501
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
29 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วทัญญู บุตรศรี
ชาย
วิทยาลัยสารพัดช่าง อุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research