HRMS

ผลงานวิชาการ [469]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
17 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมพงษ์ อุ่นใจ
ชาย
โรงเรียนน่านปัญญานุกูล สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research