HRMS

ผลงานวิชาการ [466]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
17 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
อารีย์ วีระเจริญ
ชาย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research