HRMS

ผลงานวิชาการ [459]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
กลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
09 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research