HRMS

ผลงานวิชาการ [436]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมเอกสารประกอบ
25 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พิชิต สนั่นเอื้อ
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research