HRMS

ผลงานวิชาการ [431]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
25 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สันติ ฤาไชย
ชาย
โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research