HRMS

ผลงานวิชาการ [421]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106 – 2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
21 มี.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research