HRMS

ผลงานวิชาการ [420]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัส 20121 – 2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พร้อมเอกสารประกอบ
21 มี.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research