HRMS

ผลงานวิชาการ [411]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ
08 มี.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ประวัติ สุทธิประภา
ชาย
โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research