HRMS

ผลงานวิชาการ [410]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
08 มี.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
มีเกียรติ นาสมตรึก
ชาย
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research