HRMS

ผลงานวิชาการ [408]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพพัฒนากำลังอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
08/03/2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เชาวฤทธิ์ ลำพาย
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา