HRMS

ผลงานวิชาการ [365]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไข่น้ำและอัตราความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปละกระแหที่เลี้ยงในกระชัง
21 ต.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
จิตติมา หมั่นกิจ
หญิง
วิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีศรีสะเกษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research