HRMS

ผลงานวิชาการ [363]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
21 ต.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
อดิศักดิ์ ชัชเวช
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research