HRMS

ผลงานวิชาการ [361]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
05 ต.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บรรยงค์ วงศ์สกุล
ชาย
วิทยาลัยเทคนิค ประจวบคีรีขันธ์
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research