HRMS

ผลงานวิชาการ [355]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของหน่วยบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี พร้อมเอกสารประกอบ
30 ก.ย. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ชัยพร พันธุ์น้อย
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research