HRMS

ผลงานวิชาการ [353]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ
30 ก.ย. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พวงทอง ศรีวิลัย
หญิง
โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research