HRMS

ผลงานวิชาการ [350]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
30 ก.ย. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุชาติ จินดาแจ้ง
ชาย
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research