HRMS

ผลงานวิชาการ [347]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
04 ส.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ศิริ ธนะมูล
ชาย
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด สพม. ร้อยเอ็ด
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research