HRMS

ผลงานวิชาการ [342]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
04 ส.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ปนัดดา วงค์จันตา
หญิง
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research