HRMS

ผลงานวิชาการ [341]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมเอกสารประกอบ
04 ส.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ปนัดดา วงค์จันตา
หญิง
โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ สำนักบริหารงานการศึกษา พิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research