HRMS

ผลงานวิชาการ [340]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้คู่มือกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
27 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วัชรกร สุรินทร์
ชาย
โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research