HRMS

ผลงานวิชาการ [339]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
27 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วัชรกร สุรินทร์
ชาย
โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพม. เขต 34
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research