HRMS

ผลงานวิชาการ [329]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPPP Model
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุมนา ธิกุลวงษ์
หญิง
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research