HRMS

ผลงานวิชาการ [328]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
นิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ
หญิง
โรงเรียนทรัพย์ทวี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research