HRMS

ผลงานวิชาการ [319]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พลูศักดิ์ ตุละวิภาค
ชาย
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research