HRMS

ผลงานวิชาการ [300]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 – 7
09 ก.พ. 2022
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ศกุนตลา ทานอก
หญิง
กศน.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research