HRMS

ผลงานวิชาการ [262]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการบริหารแหล่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
22 ก.พ. 2021
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research