HRMS

ผลงานวิชาการ [245]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
05 ก.พ. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพ,สมรรถนะ,วิชาชีพ,การพัฒนา,การมีส่วนร่วม
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วัลลีย์ อาศัย
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research