HRMS

ผลงานวิชาการ [238]

ผลงานวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
08 ก.พ. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วนิดา ไหมพรม
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research