HRMS

ผลงานวิชาการ [237]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน
โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
08 ก.พ. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วนิดา ไหมพรม
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research