HRMS

ผลงานวิชาการ [236]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยใช้ CIPPIEST Model
18 ธ.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญญลักษณ์ พิมพา
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research