HRMS

ผลงานวิชาการ [216]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล โดยใช้ 8S’s Supervisory Model
18/12/2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญญลักษณ์ พิมพา
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา