HRMS

ผลงานวิชาการ [183]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
13/11/2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิเชียร ชุติมาสกุล
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา